Vymáhání pohledávek a dluhů - Právní doložka: FINWAY

Právní doložka

Záruka a odpovědnost

Provozovatel webové prezentace nenese žádnou právní odpovědnost za případné chyby, nedopatření či tiskové nepřesnosti v dokumentech na tomto webu. Naše webová prezentace je poskytována provozovatelem bez záruky jakéhokoliv druhu. Informace na této webové prezentaci se mohou kdykoliv bez předchozího upozornění upravovat či měnit a nejsou tedy pro provozovatele této prezentace žádným závazkem do budoucna.

Odkazy na jiné webové stránky

V rámci naší webové prezentace se lze setkat s odkazy na materiály třetích osob či jiné webové prezentace. Přítomnost odkazu do jiných sítí, webů nebo stránek neznamená, že provozovatel jakýmkoliv způsobem schvaluje, monitoruje či spravuje obsah těchto stránek. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli webovou prezentaci nebo jiný formát dostupný na síti internet, provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní zobrazených.

Ochrana osobních údajů

Pokud navštívíte naši webovou prezentaci, získáme pouze základní přehled o internetovém prohlížeči a operačním systému, jak dlouho či jak často nás navštěvujete, jaké stránky a jaká je vaše IP adresa. Tyto základní údaje jsou používány pouze k interním účelům ohledně správy a vývoje naší webové prezentace.

Údaje osobního charakteru využívá společnost FINWAY a.s. jako provozovatel této webové prezentace. Návštěvou naší webové prezentace a jejím používáním pod doménou fin-way.cz souhlasíte, aby provozovatel zpracovával vaše osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sporu

V případě sporu mezi společností FINWAY a.s. a klientem se řídíme právním řádem ČR. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění, rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle českého práva a s konečnou platnosti a to rozhodcem ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 274 00 531, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10331.

V případě nutnosti nás prosím kontaktujte na: info@fin-way.cz.

Rychlý kontakt

Tel.: +420 774 429 329