Vymáhání pohledávek a dluhů - Další služby: FINWAY


Další služby

Další služby

Bezpečnostní audit firemní politiky

 • Tok informací uvnitř i mimo firmu
 • Zadokumentování, zmonitorování a vyhodnocení trestné činnosti, a po posouzení klientem, předání orgánům činným v trestním řízení

Interní audit zaměstnanců

 • Dodržování obecně závazných právních předpisů i vnitřních předpisů
 • Spolehlivost, úplnost, pravdivost finančních a jiných informací
 • Zavedený vnitřní kontrolní systém a jeho účinnost, doporučuje vhodná zlepšení

Tvorba a nastavení interních směrnic

 • Provádíme ověřování rizikových okruhů činností firmy, předkládáme vedení firmy doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků formou nastavení interních směrnic firmy

Bezpečnostní systémy a objektová bezpečnost

 • Posouzení vnitřní a vnější bezpečnosti objektu – mechanicky a elektronicky: bezp. rámy, rozdělení objektu na zóny, skryté kamery
 • Trezor na hotovost, jeho poloha a zajištění
 • Ochranná služba, personál a zázemí
 • Prověření a možnost zajištění proti odposlechu
 • Zprostředkování napojení – PCO

Právní a poradenský servis

 • Naše společnost spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří ve všech oblastech poskytovaných služeb k zajištění 100% kvality poskytovaných služeb v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské Unie
 • Naši klienti mohou přednostně využívat služeb advokátní kanceláře za zvýhodněných podmínek
 • V rámci zajištění kompletního servisu dále spolupracujeme s účetní společností, daňovými poradci, auditory, exekutorským úřadem, soudními znalci a mnoha dalšími odborníky, pro zajištění komplexního servisu pro jakéhokoli klienta

Audit splnění podmínek ochrany osobních údajů

 • V případě nakládání s osobními údaji ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů postupujeme zcela v souladu s uvedeným zákonem, ve většině případů daleko nad rámec zákonné úpravy

Zabezpečení dat

 • Prevence proti nebezpečí Phishingu a úniku dat o klientech
 • Bezpečnostní politika v přístupu k informacím a zdrojům ve firmě
 • Správa hesel
 • Rozmístění IT a síťových prvků dle provozních požadavků
 • Možnost spolupráce se soudním znalcem v oboru IT

Rychlý kontakt

Tel.: +420 774 429 329